Νικολ. Δ. Νικολάου
Θεωρητική αριθμητική προς χρήσιν των μαθητών και μαθητριών των Γυμνασίων και Πρακτικών Λυκείων
[1927, 2nd edition]