Γεώργιος Σακκάρης
Λογική προς χρήσιν των Γυμνασίων και των αντιστοίχων σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1939, 4th edition]