Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ελληνική Ιστορία. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν Ιψώ μάχης. Δια την Α΄ Τάξιν του Τετρατάξιου Γυμνασίου
[1925, 4th edition]