Γεώργιος Δ. Ζηκίδης
Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων της αττικής διαλέκτου προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1921]