Δημήτριος Γιαννάκος
Κατήχησης και λειτουργική : δια την ΣΤ΄ τάξιν του Δημοτικού Σχολείου : (και δια την συνδιδασκαλίαν της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως)
[1952]