Δημ. Γιαννιάς, Δημ. Γιαννάκος
Κατήχησις και Λειτουργική δια την ΣΤ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων
[1959]