Α. Κυριαζόπουλος, Ν. Διαμαντόπουλος
Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος. ΣΤ΄ Τάξεως Δημοτικού Σχολείου
[1967]