Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Άλγεβρα δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1948]