Ηλίας Π. Μηνιάτης
Ευαγγελικαί Περικοπαί δια την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξιν των δημ. σχολείων