Βασίλειος Φάβης, Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
Εκλογαί εξ Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων δια την Β΄ και Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1939]