Νικόλαος Κοντόπουλος
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων και τη αντιστοίχου των λοιπών της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1927, 2nd edition]