Θεόδωρος. Γ. Κύπριος
Γαλλικόν βιβλίον της Α΄ τάξεως : τα πρώτα μαθήματα : εγκεκριμένον δια την Α΄ τάξιν των Αστικών Σχολείων και την Γ΄ τάξιν
[1948, 31st edition]