Παναγιώτης Γαβρεσέας
Εγχειρίδιον Φυτολογίας, Β΄ Γυμνασίου
[1967, 8th edition]