Α. Μπάμπαλης, Σ. Βουρνάς
Πρακτική γεωμετρία δια τους μαθητάς Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων