Ιωάννης Αθ. Σπυριδάκης
Αριθμητικά προβλήματα για την πέμπτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1929, 1st edition]