Θουκυδίδης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Θουκυδίδου Ιστορίαι το δεύτερον βιβλίον κατ΄ εκλογήν εκδοθέν. Δια την Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1931, 6th edition]