Σωτήριος Πατρίδης
Στοιχεία υγιεινής προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων
[1931, 2nd edition]