Αντ. Β. Δαμασκηνός
Μαθήματα Φυσικής Πειραματικής προς χρήσιν Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1875, 2nd edition]