Παναγ. Γ. Τσιλήθρας
Μεθοδικόν εγχειρίδιον Πειραματικής Φυσικής προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1905]