Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Πρακτική αριθμητική δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων και δια τα Αστικά Σχολεία
[1947]