Κ. Ξ. Παπανικητόπουλος
Πρακτική γεωμετρία δια την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων, των Αστικών και των Ανωτέρων Παρθεναγωγείων
[1920]