Ν. Κοντόπουλος, Μ. Οικονόμου, Αριστ. Βεκιαρέλλης, Δ. Ζήσης
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων και την Β΄ τάξη των Αστικών Σχολείων
[1940]