Πανταζής Κων. Οικονόμου
Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων, Ημιγυμνασίων, Πρακτικών Λυκείων, Ανωτέρων Παρθεναγωγείων και της αντιστοίχου άλλων σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1937, 5th edition]