Αντ. Χωραφάς, Αντ. Σακελλάριος
Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή των μέσων χρόνων. Δια την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων και τας αντίστοιχους των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
[1936, 3rd edition]