Χ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζάρου
Ρωμαϊκή-Βυζαντινή. Μέχρι της, Μακεδονικής Ηγεμονίας. Τάξις Γ΄
[1937, 6th edition]