Χ. Θεοδωρίδης, Αναστάσιος Λαζάρου
Αρχαία ελληνική Ιστορία. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν Ιψώ Μάχης (301 π. Χ). Α' Ελληνικού Σχολείου
[1928, 3rd edition]