Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος μέχρι της υποταγής αυτής εις τους Ρωμαίους. Προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ Τάξεως των Γυμνασίων
[1904, 2nd edition]