Ιωάννης Π. Κούτρας, Β. Γεωργίου
Η Ελλάδα, Γεωγραφία Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού
[1948]