Δ. Η. Κυριακόπουλος
Γεωγραφία της Μεγάλης Ελλάδος μετά πολλών εικόνων προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων εν γένει
[1923]