Π. Γαβρεσέας, Π. Παπαδόπουλος
Φυσική Ιστορία. Πέμπτη Δημοτικού