Α. Κυριαζόπουλος, Λ. Γαβαλάς, Ν. Διαμαντόπουλος
Εκκλησιαστική Ιστορία δια την Ε΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων και δια το πρώτον έτος συνδιδασκαλίας Ε΄ και ΣΤ΄
[1952]