Πανταζής Κων. Οικονόμου
Εγχειρίδιον Εκκλησιαστικής Ιστορίας προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως και Ε΄ και ΣΤ΄ των συνδιδασκομένων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου
[1934, 1st edition]