Α. Χ. Πάτσης
Πρακτική γεωμετρία δια τους μαθητάς Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων