Γ. Καφεντζής
Προβλήματα πρακτικής Αριθμητικής προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων