Γεώργιος Σ. Βλέσσας
Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Για την Ε΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1965]