Π. Δ. Παπαδόπουλος, Σ. Ηλ. Κυριακίδης
Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων και της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως κατά το πρώτον έτος συνδιδασκαλίας αυτών