Αντώνιος Ν. Χωραφάς
Ιστορία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας. Δια την Ε΄ τάξιν των Δημοτικών σχολείων
[1938, 7th edition]