Αντώνιος Ν. Χωραφάς
Ιστορία της Νέας Ελλάδος. Δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Δημοτικών Σχολείων.
[1935, 3rd edition]