Νικόλαος Μεταξάς
Γραμματική της Νέας ελληνικής γλώσσης (μετά 100 Γυμνασμάτων) προς χρήσιν των μαθητευόντων εν τοις Δημοτικοίς Σχολείοις
[1936, 26th edition]