Ιωάν. Θ. Ρώσσης
Λεξικόν Ανωμάλων Ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Μάλιστα δε της Αττικής διαλέκτου μετά ποικίλων προτύπων τεχνολογικών σημειώσεων. Προς χρήσιν των μαθητών των Ελλ. Σχολείων, Παρθεναγωγείων και Γυμνασίων
[1914, 4th edition]