Η. Δ. Νικολαϊδης
Ανώμαλα ρήματα και ονόματα της αττικής διαλέκτου. Μετά ποικίλων Γραμματικών κλπ σημειώσεων δια την Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και τας Ανωτέρας Τάξεις των Παρθεναγωγείων
[1909]