Γιώργος Κ. Γαρδίκας
Επίτομος Ελληνική Γραμματολογία. Προς χρήσιν των μαθητών Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ του Γυμνασίου και των αντίστοιχων Τάξεων των λοιπών Σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
[1930, 1st edition]