Γεώργιος Ζούκης
Αναγνωστικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Δια την Α΄ και Β΄ Τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1933, 4th edition]