Νικ. Πλατανιώτης (μετάφραση, σχόλια)
Αρριανού Αλέξανδρου Ανάβασις και Λουκιανού Νεκρικοί Διάλογοι δια τα ανώτερα παρθεναγωγεία και τα αστικά σχολεία (μετάφρασις)
[1931]