Αρσινόη Ταμπακοπούλου
Νεοελληνικά αναγνώσματα δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων και των αντιστοίχων τάξεων των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως