Ιωάννης Πολέμης
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1919]