Αντώνης Ν. Συρίγος
Μέθοδος προς εποπτικήν και πρακτικήν διδασκαλίαν της γαλλικής γλώσσης επί τη βάσει των εικόνων του Ed. Holzel προς χρήσιν των Γυμνασίων και των εμπορικών σχολών
[1913]