Θεόδωρος. Γ. Κύπριος
Γαλλική Χρηστομάθεια προς χρήσιν των Γυμνασίων, τόμος Δ δια την Δ’ τάξιν του Γυμνασίου
[1912]