Δημήτριος Πανταζής
Νέα Γραμματική της Γαλλικής Γλώσσης προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων
[1905]