Σπυρίδων Κ. Σακελλαρόπουλος
Γραμματική της λατινικής γλώσσης προς χρήσιν των Γυμνασίων